ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Головного управління

статистики у Чернівецькій області

 

19.05.2017 67

 

Регламент

Головного управління статистики у Чернівецькій області

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Регламент установлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Чернівецькій області (далі – Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.

Головне управління статистики є територіальним органом державної статистики й безпосередньо підпорядковується Державній службі статистики України (далі – Держстат).

 

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Держстату.

 

3. Основні завдання Головного управління статистики визначені в Положенні про Головне управління статистики у Чернівецькій області, затвердженому наказом Держстату.

 

4. Головне управління статистики у межах своїх повноважень та на основі актів законодавства видає накази, організовує та здійснює контроль за їх виконанням, а в разі потреби видає разом з іншими місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування спільні акти.

 

5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними та фізичними особами.

 

6. Формування обсягів фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення виконання завдань, здійснюється в порядку, визначеному Бюджетним кодексом і нормативно-правовими актами, які регулюють відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження та виконання Державного бюджету України.

 

7. Діяльність Головного управління статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики (далі – офіційний веб-сайт) публікацій у засобах масової інформації, трансляції на радіо й телебаченні, репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників.

 

8. Щорічно Головне управління статистики оприлюднює звіт про результати його діяльності, який розміщується на офіційному веб-сайті.

Представникам засобів масової інформації, громадянам інформація про діяльність надається згідно з чинним законодавством.

 

ІІ. Організація роботи

 

1. Планування роботи

 

1. Основою для планування діяльності Головного управління статистики є план державних статистичних спостережень, затверджений Кабінетом Міністрів України (далі – План), технологічна програма державних статистичних спостережень, затверджена наказом Держстату, план роботи з кадрами в органах державної статистики, затверджений Головою Держстату, а також замовлення користувачів статистичної інформації, які виконуються на платній основі.

 

2. Головне управління статистики щороку складає комплексну програму роботи (далі – Програма), яка являє собою послідовний опис процедур, які здійснюються за кожним державним статистичним спостереженням і за роботами з виконання функціональних обов'язків і координації діяльності самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів.

Програма формується структурним підрозділом відповідальним за планування на підставі розроблених Держстатом макетів з урахуванням пропозицій самостійних структурних підрозділів за погодженням з заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень та затверджується наказом начальника Головного управління статистики.

 

3. Витяг з Програми розміщується на офіційному веб-сайті.

 

4. На основі Програми структурні та відокремлені підрозділи складають щоквартально поточні плани роботи, які подаються на розгляд та погодження заступникам начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

5. Зміни до Програми та поточних планів структурних та відокремлених підрозділів вносяться на підставі службових записок їх керівників, та погоджуються з начальником, заступниками начальника відповідно до розподілу функціональних повноважень.

6. Моніторинг виконання Програми здійснюється структурним підрозділом відповідальним за планування, поточних планів роботи – керівниками структурних та відокремлених підрозділів.

 

7. Після закінчення звітного року структурним підрозділом відповідальним за планування за участю інших структурних підрозділів готується інформація про виконання Програми, яка подається на розгляд колегії.

 

8. Інформація про виконання Програми розміщується на офіційному веб-сайті.

 

9. Інформація про виконання поточних планів роботи структурних та відокремлених підрозділів готується відповідно керівниками структурних та відокремлених підрозділів і подається у структурний підрозділ відповідальний за планування.

 

10. Протягом року структурним підрозділом відповідальним за планування здійснюється поточний моніторинг результатів роботи структурних та відокремлених підрозділів.

 

11. Результати моніторингу розглядаються на засіданні колегії згідно з планом роботи колегії.

 

2. Визначення повноважень керівництва та інших працівників

 

1. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики.

 

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником і заступниками начальника Головного управління статистики затверджується наказом, в якому визначаються:

1) переліки структурних та відокремлених підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником і заступниками начальника;

2) перелік функціональних повноважень, закріплених за заступниками начальника, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;

3) порядок виконання функціональних повноважень начальника Головного управління статистики, заступників начальника в разі відсутності одного з них.

 

3. Положення про структурні та відокремлені підрозділи розробляються керівниками структурних та відокремлених підрозділів, погоджуються з заступниками начальника відповідно до розподілу функціональних повноважень, юридичною службою, службою управління персоналом та затверджуються наказом Головного управління статистики.

 

4. Посадові обов'язки керівників структурних та відокремлених підрозділів визначаються як в положеннях про ці підрозділи, так і в посадових інструкціях. Обов'язки інших працівників визначаються посадовими інструкціями, що розробляються керівниками структурних та відокремлених підрозділів, погоджуються з заступниками начальника відповідно до розподілу функціональних повноважень та затверджуються начальником Головного управління статистики.

 

3. Постійні або тимчасові, дорадчі органи та інші

допоміжні органи

 

1. Головним управлінням статистики для обговорення найважливіших напрямів розвитку державної статистики та погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, утворюються консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи:

колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, вироблення пропозицій з питань формування та реалізації державної політики в галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань;

– комісія з питань роботи із службовою інформацією є постійно діючим органом Головного управління статистики, який утворено з метою виконання завдань, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736 “Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію”;

– експертна комісія є постійно діючим дорадчим органом Головного управління статистики, який утворено для оцінки відбору, передачі статистичних матеріалів на державне зберігання та проведення експертизи цінності документальних матеріалів;

– тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації та проведення процедур закупівель згідно із Законом України Про публічні закупівлі.

конкурсна комісія на зайняття вакантних посад державної служби категорій Б і В Головного управління статистики, є постійно діючим органом, який утворено для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, згідно із Законом України Про державну службу;

– дисциплінарна комісія з розгляду дисциплінарних справ стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В” Головного управління статистики, є постійно діючим органом, який утворено для здійснення дисциплінарних проваджень з метою визначення ступеня вини, характеру і тяжкості вчинених державними службовцями дисциплінарних проступків.

2. Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає начальник Головного управління статистики. Кількісний та персональний склад, положення про них затверджується наказом Головного управління статистики.

 

4. Управління персоналом та проходження державної служби

 

1. Організацію роботи з управління персоналом в Головному управлінні статистики здійснює відділ управління персоналом та документального забезпечення відповідно до положення про нього.

 

2. Відділ управління персоналом та документального забезпечення відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом у Головному управлінні, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

3. Відділ управління персоналом та документального забезпечення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, цим Регламентом, наказами Держстату, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.

 

4. Прийняття осіб на роботу в Головне управління статистики та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України Про державну службу та Кодексу законів про працю України.

 

5. Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України Про державну службу.

 

6. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні статистики  регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

 

7. Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України Про запобігання корупції та за результатами перевірки відповідно до Закону України Про очищення влади.

 

8. Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно, – з дня призначення на посаду.

 

9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.

При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.

 

10. Присвоєння рангів державним службовцям Головного управління статистики здійснюється відповідно до статті 39 Закону УкраїниПро державну службу та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.

 

11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.

 

12. З метою встановлення моральних норм професійної поведінки працівників органів державної статистики, формування довіри до них громадськості наказом Держстату затверджено Етичний кодекс працівників органів державної статистики.

 

13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління статистики здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 

14. Державним службовцям Головного управління статистики створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.

Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань Публічне управління та адміністрування, у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги.

З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі відповідно до законодавства.

 

15. Тривалість робочого часу працівників Головного управління статистики, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в Головному управлінні статистики у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань), порядок прийняття та передачі працівниками справ і майна при звільненні визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики у Чернівецькій області та Правилами внутрішнього трудового розпорядку Головного управління статистики у Чернівецькій області.

 

16. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:

оголошення подяки державному службовцю;

відзначення почесною грамотою Головного управління статистики;

дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;

відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Держстату;

представлення до нагородження урядовою відзнакою;

представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління статистики заступники начальника Головного управління статистики, керівники самостійних структурних і відокремлених підрозділів Головного управління статистики за погодженням з заступниками начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

17. 3а невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.

Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України Про державну службу.

Працівники Головного управління статистики, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

 

18. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі Головного управління статистики, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Інструкції з охорони будинку Головного управління статистики, що затверджується наказом Головного управління статистики.

 

ІІІ. Організація роботи з документами та контролю виконання

 

1. Організація роботи з документами та контроль за їх виконанням здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні статистики у Чернівецькій області, затвердженої наказом Головного управління, розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах державної влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242 (далі – Типова інструкція з діловодства) та Типової інструкції з діловодства в територіальних органах державної статистики України, затвердженої наказом Держстату.

 

2. Інструкція з діловодства у Головному управлінні статистики встановлює загальні положення щодо документування управлінської інформації та організації роботи з документами в Головному управлінні статистики незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, уключаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

 

3. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію визначаються окремими нормативно-правовими актами.

 

4. Порядок організації роботи з документами, які містять службову інформацію, що є власністю держави, визначається Інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у Головному управлінні статистики у Чернівецькій області, затвердженої наказом Головного управління статистики, розробленої відповідно до Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року №736 та Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у територіальних органах Державної служби статистики України, затвердженої наказом.

 

5. Відповідальність за організацію діловодства в Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління статистики.

 

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України, актах Президента України та Кабінету Міністрів України, наказах Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, доведених до відома Держстатом, інших актах законодавства України, а також дорученнях Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра економічного розвитку і торгівлі України, наказах Держстату України, дорученнях Голови Держстату України, місцевих органів виконавчої влади (далі – акти державних органів, та доручення вищих посадових осіб), а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, відповідають заступники начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

7. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у структурних і відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідають їх керівники.

 

8. Організація діловодства в Головному управлінні статистики покладається на відділ управління персоналом та документального забезпечення.

 

9. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.

 

10. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому контролю.

 

11. Обов’язково контролюється виконання завдань, визначені актами законодавства, розпорядженнями місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наказами Держстату та дорученнями Голови, першого заступника та заступника Голови Держстату, наказами Головного управління статистики, дорученнями начальника та заступниками начальника Головного управління статистики, запити та звернення народних депутатів України й депутатів місцевих рад, звернення громадян, запити відповідно до Закону України Про доступ до публічної інформації.

 

12. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють заступники начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

13. Безпосередній контроль за виконанням документів покладається на посадову особу відділу управління персоналом та документального забезпечення.

 

14. У структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики безпосередній контроль за виконанням документів здійснюють керівники відповідних підрозділів.

 

15. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється станом на перше число кожного місяця посадовою особою відділу управління персоналу та документального забезпечення, яка відповідає за контроль, і подається начальнику Головного управління статистики у вигляді зведень про виконання документів.

 

16. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України Про державну таємницю та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

 

IV. Порядок проведення нарад

 

1. Загальні положення

 

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів, а в разі необхідності – керівників структурних та відокремлених підрозділів, а також інших зацікавлених осіб.

 

2. Наради проводять начальник та заступники начальника Головного управління статистики, а також керівники структурних підрозділів. У відокремлених підрозділах наради проводять керівники відокремлених підрозділів.

 

3. На наради можуть бути запрошені, залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

 

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює служба діловодства.

 

5. Питання про можливість присутності на нарадах представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фотознімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв'язку вирішує начальник Головного управління статистики за поданням посадової особи, яка проводить нараду.

 

2. Апаратні наради

 

1. Апаратні наради в разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності - заступників начальника Головного управління статистики.

 

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій заступників начальника Головного управління статистики та керівників структурних підрозділів.

 

3. Проект порядку денного апаратної наради погоджує начальник Головного управління статистики.

 

4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

 

 

 

3. Оперативні наради

 

1. З метою розгляду й оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник Головного управління статистики або його заступники відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

 

2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками структурних підрозділів.

 

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що підписується головуючим.

 

4. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

 

4. Семінари (семінар-наради)

 

1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики проводяться семінари, семінар-наради (далі – семінари), у тому числі за потреби виїзні.

 

2. Організація проведення семінару покладається на самостійний структурний підрозділ Головного управління статистики, який ініціював його проведення.

 

V. Взаємодія з місцевими органами державної влади та органами

місцевого самоврядування

 

1.  Головне управління статистики у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також з іншими підприємствами, установами та організаціями.

 

2.  Головне управління статистики, з метою ефективної співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами:

1) отримує від органів державної влади та місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, звітну та іншу необхідну документацію, що пов'язана із збиранням і використанням адміністративних даних;

2) надає державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень;

3) подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України “Про державну статистику” посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;

4) забезпечує взаємодію інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

5) здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);

6) здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані зі виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

 

3.  Головне управління статистики розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та  документи, що надходять від державних органів та органів місцевого самоврядування, забезпечує їх своєчасний розгляд та виконання.

 

VI. Взаємодія із засобами масової інформації, громадськістю

та іншими користувачами

 

1. Взаємодія між Головним управлінням статистики, засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації забезпечується шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, підготовки друкованих видань, надання відповідей на запити, проведення прес-конференцій, брифінгів, інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, публікацій у засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки матеріалів для теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність.

 

2. З метою організації ефективної взаємодії Головного управління статистики із засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління статистики забезпечує:

1) проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації;

2) вивчення потреб користувачів у статистичній інформації;

3) рівний доступ користувачів до статистичної інформації та методології її складання;

4) здійснення аналізу потреб користувачів у статистичній інформації та доступу до неї;

5) здійснення моніторингу публікацій у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

6) поширення статистичної інформації з дотриманням вимог конфіденційності, визначених чинним законодавством;

7) надання роз’яснень щодо використання або тлумачення статистичної інформації та методології.

 

VII. Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.

Розгляд запитів і звернень народних депутатів України

 

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 “Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” (зі змінами), Порядку особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, інших актів законодавства.

 

2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики, затвердженою наказом Головного управління та розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348, і покладається на відділ управління персоналом та документального забезпечення.

 

3. Особистий прийом громадян проводить начальник Головного управління статистики та заступники начальника Головного управління статистики, у відокремлених підрозділах – їх керівниками відповідно до порядку та графіку прийому громадян, затверджених наказом Головного управління статистики.

 

4. У Головному управлінні статистики діє пряма телефонна гаряча лінія.

 

5. Участь у роботі прямої телефонної гарячої лінії Головного управління статистики беруть начальник та заступники начальника Головного управління статистики згідно з графіком участі керівництва у роботі прямої телефонної “гарячої лінії”.

 

6. Графік прямої телефонної гарячої лінії Головного управління статистики оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

 

7. Депутатські запити і звернення розглядаються в порядку, визначеному Законом України Про статус народного депутата України.

 

8. В Головному управлінні статистики діє громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги.

Графік роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги при Головному управлінні статистики розміщено на веб-сайті та в приміщенні Головного управління статистики.

 

9. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління статистики, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України Про доступ до публічної інформації, Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації, постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 Питання виконання Закону України Про доступ до публічної інформації в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади, постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Державна служба статистики України та/або Головне управління статистики, який затверджений наказом Держстату, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

 

10. Відповідальність за організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в Головному управлінні статистики несе структурний підрозділ з питань поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю.

 

VIII. Взаємодія з респондентами

 

1. Головне управління статистики бере участь у реалізації Політики Держстату у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 04 грудня 2012 року № 504, яка полягає в дотриманні вимог, визначених законодавством, стосовно організації та проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними та демографічними процесами, екологічною ситуацією в регіоні через збирання форм державних статистичних спостережень і залучення для використання у статистичних цілях інформації, отриманої від державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб, які здійснюють діяльність, пов'язану із збиранням і використанням адміністративних даних.

 

 

2. З метою організації ефективної роботи з респондентами Головне управління статистики:

1) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (за винятком державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації) відповідно до плану державних статистичних спостережень;

2) отримує в установленому Держстатом порядку та строки від усіх респондентів, на яких поширюється дія Закону України Про державну статистику, включаючи місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, громадські об'єднання, фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, іншу необхідну для проведення статистичних спостережень інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;

3) забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;

4) вивчає стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряє достовірність первинних і статистичних даних, поданих респондентами, надає допомогу щодо заповнення форм статистичної звітності і застосовує при цьому в установленому Держстатом порядку метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо юридичних осіб, їхніх відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб-підприємців;

5) вимагає від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення приписок та інших перекручень первинних та статистичних даних; у разі невиконання цієї вимоги у визначені строки може самостійно вносити зазначені виправлення з наступним повідомленням про це респондентів;

6) вивчає пропозиції респондентів щодо вдосконалення форм державних статистичних спостережень з метою зменшення звітного навантаження;

7) встановлює зворотний зв’язок з респондентами, проводить наради, семінари, надає консультації з питань статистики, обліку та звітності, в тому числі на платній основі.

 

IХ. Запобігання та виявлення корупції

 

1.       Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про запобігання корупції”, постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 “Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади”, від 04 вересня 2013 року № 706 “Питання запобігання та виявлення корупції”, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.

 

2.       Головне управління статистики у межах компетенції забезпечує здійснення Антикорупційної програми Держстату, що передбачає:

1)       визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

2)       оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;

3)       заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;

4)       навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

5)       процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

6)       інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.

 

 

 

 


© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017
Дата останньої модифікації: 2
2/05/2017