Перелік документів Головного управління статистики у Чернівецькій області, які містять публічну інформацію

 

з/п

Назва

документа

Дата

 створення документа

Дата

надходження документа

Джерело

 інформації (автор, відпові-дальний підрозділ)

Підстава віднесен-ня інфор-мації з обмеже-ним доступом

Строк

обмеження доступу до інформації у разі її віднесення до інфор-мації з обмеженим доступом

Галузь

Ключові слова

Тип, носій (текстовий документ, плівки, відео-записи, аудіо-записи тощо)

Вид (нормати-вні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи тощо)

Проекти рішень (доповідні записки, звернен-ня, заяви, подання, пропози-ції, листи тощо)

Форма, місце

зберігання документа

1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси

1.1.

Положення про Головне управління статистики у Чернівецькій області

Наказ

Держстату від

21.02.2012 80

28.02.2012

Держстат

Положення про Головне управління статистики

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

1.2.

Про дотримання працівниками Головного управління Принципів діяльності органів державної статистики

Наказ

Головного управління статистики у Чернівецькій області від 27.08.2010 № 124

27.08.2010

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Принципи діяльності

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

1.3.

Стратегія розвитку державної статистики на період до 2012 року

Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів

України

від 05.11.2008

№ 1413-р

05.11.2008

Держстат

Стратегія розвитку

Текстовий документ

Розпоря-дження

Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами та забезпечення доступу до публічної інформації

1.4.

Положення про колегію Головного управління статистики у Чернівецькій області

Наказ

Головного управління статистики

у Чернівецькій області

від 12.03.2012

21

12.03.2012

Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами та забезпечення доступу до публічної інформації

Положен-ня про колегію

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

1.5.

Регламент Головного управління статистики у Чернівецькій області

Наказ Головного управління статистики

у Чернівецькій області від 30.09.2008 № 126

(зі змінами від 16.02.2010 № 25, від 16.09.2010 №128)

30.09.2008

 

Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами та забезпечення доступу до публічної інформації

Регламент

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

1.6.

Порядок перегляду нормативно-правових актів Головного управління статистики у Чернівецькій області

Наказ Головного управління статистики

у Чернівецькій області

від 29.12.2010

№ 188

29.12.2010

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Порядок перегляду нормативно-правових актів

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

1.7.

Положення про експертну комісію Головного управління статистики та її склад

Наказ Головного управління статистики

у Чернівецькій області

від 01.06.2012

№ 81

01.06.2012

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Положення про експертну комісію

Текстовий документ

Положення

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

1.8.

Положення про Комісію з питань удосконалення статистичного законодавства та системи управління органів державної статистики

Наказ Держкомстату від 16.02.2009 №52

16.02.2009

Держстат

Положення про комісію з питань удоскона-лення законодав-ства

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

1.9.

Положення про комітет з конкурсних торгів Головного управління статистики у Чернівецькій області

Наказ Головного управління статистики

у Чернівецькій області від 05.04.2012

№ 42

05.04.2012

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Положення про

комітет з конкурсних торгів

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

1.10.

Положення про порядок перегляду та приведенню нормативно-правових актів у відповідність з вимогами законодавства

Наказ Головного управління статистики

у Чернівецькій області від 29.12.2010

№ 188

29.12.2010

 

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Положення про порядок перегляду нормативно-правових актів

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), проекти рішень, що стосуються діяльності розпорядника

2.1.

Закон України "Про державну статистику"

Закон введено в дію з дня прийняття (згідно з Постановою Верховної Ради України від 17.09.1992 №2615-XII). Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13.07.2000 №1922-III (Законом України від 13.07.2000 №1922-III цей Закон викладено в новій редакції), від 15.12.2005 №3205-IV, від 05.03.2009 №1070-VI, від 01.06.2010 №2289-VI, від 02.12.2010 №2756-VI

17.09.1992

Держстат

Закон про державну статистику

Текстовий документ

Закон

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

2.2.

Закон України "Про Всеукраїнський перепис населення"

Закон України від 19.10.2000

№ 2058-III 

19.10.2000

Держстат

Стати-стика насе-лення

Закон про Всеукраїн-ський перепис

Текстовий документ

Закон

Відділ статистики населення

2.3.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України  "Про державну статистику"

Закон України від 07.02.2002

№3047-III

07.02.2002

Держстат

Закон про внесення змін

Текстовий документ

Закон

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

2.4.

Закон України "Про сільськогосподарський перепис"

Закон України від 23.09.2008

№575-VI

23.09.2008

Держстат

Стати-стика сільсь-кого госпо-дарства

Закон про сільсько-господар-ський перепис

Текстовий документ

Закон

Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища

2.5.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень"

Закон України від 05.03.2009

№1070-VI

05.03.2009

Держстат

Закон щодо організації статистичних спостережень

Текстовий документ

Закон

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

2.6.

Указ Президента України "Про Державну службу статистики України"

Указ Президента від 06.04.2011 №396/2011

06.04.2011

Держстат

Указ про утворення Держстату

Текстовий документ

Указ Прези-дента

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

2.7.

Указ Президента України "Про День працівників статистики"

Указ Президента від 02.12.2002 №1120/2002 

02.12.2002

Держстат

Указ про день праців-ників статистики

Текстовий документ

Указ Прези-дента

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

2.8.

Указ Президента України "Про символіку Державної служби статистики України"

Указ Президента від 20.03.2004 №349/2004 (зі змінами від 06.04.2011

№ 396/2011)

20.03.2004

Держстат

Указ про символіку

Текстовий документ

Указ Прези-дента

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

2.9.

Положення про Державну службу статистики України

Указ Президента від 06.04.2011 №396/2011

06.04.2011

Держстат

Положення про Держстат

Текстовий документ

Указ Прези-дента

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

2.10.

Порядок проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики

Наказ Держкомстату від 19.06.2003 №186, зареєстровано в Мін’юсті 26.09.2003 за №862/8183

26.09.2003

Держстат

Порядок проведен-ня перевірок достовір-ності

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції Управління координації статистичної діяльності, взаємодії  з користувачами і та забезпечення доступу  до публічної інформації

3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються, форми і зразки документів, правила їх заповнення

3.1.

Про затвердження вартості одного людино-дня для проведення статистичних спостережень (інших робіт) та надання послуг на платній основі за рахунок коштів замовників

Наказ Головного управління статистики

у Чернівецькій області від 21.05.2007 № 55.

Зареєстровано в Чернівецькому обласному управлінні юстиції

дата 30.05.2007 №39/1899

30.05.2007

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Про затвер-дження вартості одного людино-дня

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Відділ забезпечення реалізації платних послуг

 

3.2.

Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Наказ Держкомстату від 28.11.2005 № 386,

зареєстровано в Мін’юсті 15.12.2005

за № 1509/11789

15.12.2005

Держстат

Порядок користува-ння реєстром

Текстовий документ

Наказ

Відділ структурних обстежень підприємств, ведення ЄДРПОУ, реєстру статистичних одиниць та взаємодії з респондентами

 

3.3.

Про внесення змін до Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Наказ Держкомстату від 22.10.2010 №428/1 зареєстровано в Мін’юсті 16.11.10 за №1121/18416

16.11.2010

Держстат

Зміни до порядку користува-ння реєстром

Текстовий документ

Наказ

Відділ структурних обстежень підприємств, ведення ЄДРПОУ, реєстру статистичних одиниць та взаємодії з респондентами

 

3.4.

Порядок подання електронної звітності до органів державної статистики

Наказ Держкомстату від 12.01.2011 №3 зареєстровано в Мін’юсті 29.03.2011 за №408/19146

11.04.2011

Держстат

Порядок подання електрон-ної звітності

Текстовий документ

Наказ

Управління інформаційних технологій

 

3.5.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про прове-дення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі”

Постанова Кабінету Міністрів від 08.11.2000 №1659

 

із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів від 03.08.2011 №820

08.11.2000

Держстат

Положення про прове-дення статистич-них спосте-режень та надання послуг на платній основі

Текстовий документ

Постанова Кабінету Міністрів

Відділ забезпечення реалізації платних послуг

 

4. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

4.1

Порядок проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення їх результатів

Наказ Головного управління статистики

у Чернівецькій області від 03.01.2013 № 03

03.01.2013

Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами та забезпечення доступу  до публічної інформації

Порядок проведення анкетних опитувань

Текстовий документ

Наказ

-

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами та забезпечення доступу до публічної інформації

5. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку

5.1.

Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників Головного управління статистики у Чернівецькій області

Наказ Головного управління статистики у Чернівецькій області від 14.03.2008 № 39 

14.03.2008

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Правила внутріш-нього трудового розпоряд-ку

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

5.2.

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в Головному управлінні статистики у Чернівецькій області та управліннях (відділах) статистики у районах

Наказ Головного управління статистики у Чернівецькій області від 10.04.2012 № 52 

10.04.2012

Відділ адміністративно-господарського забезпечення

Порядок особистого прийом громадян

Текстовий документ

Наказ

Відділ адміністративно-господарського забезпечення

5.3.

Розпорядок роботи Головного управління статистики у Чернівецькій області

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Розпоря-док роботи

Текстовий документ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

5.4.

Графік особистого прийому громадян в Головному управлінні статистики в Чернівецькій області та управліннях (відділах) статистики у районах

Наказ Головного управління статистики у Чернівецькій області

від 10.04.2012

52 (зі змінами від 10.10.2012

158 )

10.04.2012

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Особистий прийом громадян

Текстовий документ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

6. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

6.1.

Звіт про діяльність Головного управління статистики у Чернівецькій області

Управління координації статистичної діяльності, взаємодії  з користувачами та забезпечення доступу до публічної інформації

Звіт про діяльність

Текстовий документ

Звіт

Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами та забезпечення доступу  до публічної інформації

6.2.

Звіт про використання коштів державного бюджету

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Звіт про використання коштів Держбюд-жету

Текстовий документ

Звіт

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

6.3.

Інформація про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до Головного управління статистики у Чернівецькій області

Відділ адміністративно-господарського забезпечення

Про роботу зі звернен-нями громадян

Текстовий документ

Звіт

Відділ адміністративно-господарського забезпечення

6.4.

Інформація про виконання вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” в Головному управлінні статистики у Чернівецькій області”

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Виконання вимог закону про боротьбу з корупцією

Текстовий документ

Звіт

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

7. Інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень

7.1.

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Головному управлінні статистики

Наказ Головного управління статистики у Чернівецькій області від 06.04.2012 №45

06.04.2012

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Проведення іспиту кандидатів на заміщен-ня вакант-них посад

Текстовий документ

Наказ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

7.2.

Місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Текстовий документ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

7.3.

Прізвище, ім’я та по-батькові керівника органу та його заступників, а також керівників самостійних структурних та відокремлених підрозділів, основні функції

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Текстовий документ

Відділ кадрово-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції